• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
         ติดต่อฝ่ายขาย 091 493 6965, 090 236 2456


 
 Feature program แบ่ง module การทำงานออกมา 3 ส่วน

  -   ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่อยู่หน้าโครงการนิติบุคคล
  -   ออกแบบมาเพื่อฝ่ายบริหารงานนิติบุลคลที่สำนักงานใหญ่

               ควบคุมเอกสาร รับชำระ และ จ่ายชำระทำงานบัญชีและ
               รวบรวมรายงานการประชุม งบบัญชีบริหารจัดการของนิติบุคคล
  -   ออกแบบมาให้ผู้เช่า หรือ เจ้าของห้อง
               สามารถเรียกดูยอดค้างชำระผ่าน เว็ปไซค์ (ค่าส่วนกลาง,ค่าน้ำ) ข้อมูลของตัวเอง
               สามารถเรียกดูประวัติการชำระผ่าน  เว็ปไซค์ (ค่าส่วนกลาง,ค่าน้ำ) ข้อมูลของตัวเอง
               เรียกดูรายงานการประชุม มติคณะกรรมการในแต่ละปี
 
   Feature program : ส่วนที่ 1

ส่วนที่สำนักงาน (บริการให้กับผู้เจ้าของห้อง หรือ ผู้เช่า) **
  - รองรับรายละเอียดต่าง ๆ ของสมาชิก เจ้าของร่วม ในแต่ละยูนิต ซึ่งระบบสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว
  - โปรแกรมมีความสามารถค้นหา ข้อมูลต่างๆ ของสมาชิก เจ้าของร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - การลงรายการต่าง ๆ เพื่อบันทึกข้อมูลของสมาชิก เจ้าของร่วม ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง  ค่าน้ำ ค่าที่จอดรถ ค่าเบี้ยประกันภัย สามารถบันทึกได้ตามคำสั่งของลูกค้า
  - รองรับการเพิ่มข้อมูลทะเบียนผู้พักอาศัย ผู้มาติดต่อ(ผู้จัดจำหน่าย) รายการบัญชี(รายรับ และ รายจ่าย)และอื่นๆในระบบอย่างไม่มีขีดจำกัด
  - โปรแกรมสามารถจัดพิมพ์ แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ เช่น ใบแจ้งค่าใช้จ่าย ใบเสร็จรับเงิน หรืออื่นๆ โดยมีความสามารถออกจากเครื่องพิมพ์ได้ทุกชนิด ตามที่ต้องการ
  - หากสมาชิก เจ้าของร่วม ต้องการชำระรายการบางส่วน หรือฝากเงินไว้กับสำนักงานโปรแกรมก็สามารถจัดการในส่วนความต้องการของลูกค้าได้
  - ควบคุมงานการซ่อมแซมบำรุงรักษา งานแจ้งซ่อมต่าง ๆ ของสมาชิก เจ้าของร่วม ซึ่งสามารถแยกได้กรณีที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
  - สามารถแบ่งระบบการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันความปลอดภัย ตรวจสอบได้ ทำให้กรณีเกิดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
  - โปรแกรมนี้รองรับและ พัฒนาตาม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. 2543 ซึ่งในประเด็นสำคัญของข้อกฎหมาย คือการคำนวณเงินเพิ่ม ตามมาตรา 18

   
    Feature program:ส่วนที่ 2


ส่วนการใช้งานที่สำนักงานใหญ่ กรณีเป็นบริษัทบริหาร (ด่านการยื่นเบิกต่อกรรมการนิติฯ)
  -  
รายงาน checklist การนำส่งเงินของนิติบุคคลแต่ละที่นำเงินเข้าธนาคาร(เหมาะกับบริษัทบริหาร)
  -  ข้อมูลของแต่ละโครงการเชื่อมต่อกับบริษัทบริหาร ได้แบบออนไลด์
  -  รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม/พิมพ์ใบกำกับภาษี และรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีธุรกิจให้เช่า)
  -  ทำเช็คเอกสารตั้งเบิกค่าใช้จ่ายเสนอกรรมการ , พิมพ์เช็คจ่ายจากระบบได้
  -  สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท สำหรับการทำบัญชี/งบการเงินมาตรฐานโดยอัตโนมัติ
  -  ระบบงานพิเศษ รายงานงบกระแสเงินสด โดยสามารถ บันทึกรายจ่ายเกณฑ์เงินสด เพื่อการออกรายงานงบกระแสเงินสด โดย อัตโนมัติ
  -  สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้ทุกที่ ทุกเวลาที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ย่นระยะเวลาในการเดินทางไปตรวจสอบ ทุกโครงการได้
  -  มีระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน การจัดการผู้ใช้ โดยแบ่งระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึง บันทึก/แก้ไขข้อมูล เพื่อป้องกันการทุจริต      
     และเก็บประวัติการใช้งานไว้ตรวจสอบภายหลัง
  Feature program:ส่วนที่ 3


  -  ส่วนการใช้งานที่เป็นผู้เช่า หรือ เจ้าของห้อง
  -  ตรวจสอบข้อมูลของตนเองผ่านเว็ปไซค์ได้ทุกที่ ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต
  -  สามารถเรียกดูยอดค้างชำระผ่าน เว็ปไซค์ (ค่าส่วนกลาง,ค่าน้ำ) ข้อมูลของตัวเอง
  -  สามารถเรียกดูประวัติการชำระผ่าน เว็ปไซค์ (ค่าส่วนกลาง,ค่าน้ำ) ข้อมูลของตัวเอง
  -  เรียกดูรายงานการประชุม มติคณะกรรมการในแต่ละปี


 


©Copyright in this program remains vested in Integration Service Center (Thailand) Co.,Ltd. Tel 662 917 9981-2 Fax : 662 917 9983 Customer Support 668 5248 6333, 668 4503 8661,668 4976 5111